Behandling av personuppgifter

 

Integritetspolicy för AB Kvidingebyggen

Din personliga integritet är viktig för oss på AB Kvidingebyggen och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Behandling av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter när du söker lägenhet, när du blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att ditt hyresavtal med oss har upphört. 

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. 

AB Kvidingebyggen är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs hos oss eller som annat företag utför på uppdrag av oss. 

När du registrerar dig för lägenhet

Det är du själv som registrerar dina personuppgifter när du ställer dig i vår lägenhetskö. Under kötiden behandlar vi dina personuppgifter för att handlägga din intresseanmälan och vi har så kallat ”berättigat intresse” som laglig grund för behandlingen.

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Att stå i kö är en förutsättning för att kunna hyra lägenhet hos oss. Det är viktigt att alla uppgifter som du fyller i är korrekta och aktuella och att du håller dem uppdaterade om något förändras.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Kvidingebyggen AB. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

 

Lägenhetserbjudande.

När du är bland de 3 första i tur för en ledig lägenhet som du anmält intresse för kommer vi att behöva   behandla fler uppgifter om dig. Uppgifter rör sig om t.ex. din inkomst och ekonomi och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör kreditupplysning, hämtar uppgifter från Kronofogdemyndigheten, behandlar anställningsintyg och andra intyg som krävts in. 

Vi behandlar också uppgifter från nuvarande hyresvärd som du lämnat till oss i din intresseanmälan. 

Om du har förvaltare eller god man behöver vi behandla även dessa uppgifter.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella för tillsättning av lägenheten. 

Under din tid som boende hos AB Kvidingebyggen.

När du tecknar hyresavtal och blir hyresgäst hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresfakturor och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla service och information till dig

Vi behandlar även dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett så kallat rättsligt anspråk, t.ex. störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan i dessa fall också behöva lämna ut dina personuppgifter till Socialtjänsten och Kronofogdemyndigheten.

I vissa fall anlitar vi personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera eller renovera i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el samt företag som sköter våra IT-system. 

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. 

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande eller beslut om förvaltare/god man raderar vi två år efter att åtagandet eller beslutet har upphört att gälla. 

När ditt hyresförhållande upphör.

Vi gallrar och rensar personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men en del uppgifter måste vi spara i minst två år därefter, till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år, detta enligt Bokföringslagen.

Dina rättigheter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig vår behandling. Det kan du göra både till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.